Integritetspolicy

Integritetspolicy

På Jon Stenberg AB sparar vi uppgifter om kunder, leverantörer, samarbetspartner och potentiella affärspartner i syfte att upprätthålla och förbättra affärsrelationen. Personuppgifter som eventuellt sparas är endast med koppling till detta. Vi sparar inte privata/personliga uppgifter.

Jon Stenberg AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda personuppgifter på bästa sätt och att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera om hur personuppgifter behandlas av oss.

Jon Stenberg AB, org.nr. 556051–4548, (JSAB) är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi eventuellt sparar. JSAB har en IT-infrastruktur där alla affärstransaktioner med ev. tillhörande personuppgifter hanteras och ägs av JSAB. JSAB är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa uppgifter och är därför ansvarig för att uppgifterna hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vissa uppgifter måste vi samla och spara för att kunna fullfölja våra skyldigheter som affärspartner och vissa på grund av myndighetskrav.

Vilka personuppgifter

Personuppgifter som sparas är endast arbets-/yrkesrelaterat som t.ex.: företag, namn, telefonnummer, e-post, titel, yrkesroll och liknande liksom korrespondens, noteringar och protokoll från kontakter som vi har haft. Vi kan också under perioder spara uppgifter som ex. svar på enkäter eller deltagande på ett evenemang (konferens, mässor) eller liknande.

Vi använder personuppgifter för att:

  • Kunna genomföra våra åtaganden och förpliktelser med affärspartner.
  • Kunna upprätthålla och förbättra relationerna med affärspartners.
  • Kunna ge information som kan förbättra någons arbetssituation.
  • Kunna delge information som kan förbättra ett förtags effektivitet, lönsamhet eller annat.
  • Genomföra kundundersökningar, bjuda in till evenemang eller informera om erbjudanden.
  • Uppfylla lag- och myndighetskrav.

Marknadsföring

Personuppgifter kan komma att användas för direktreklam, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till fram till dess att personen väljer att avregistrera sig.

Personuppgifter överförs eller säljs inte till tredje part. Personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla vissa tjänster, till exempel till leverantörer för att hantera transporter, distribution av erbjudanden, IT-tjänster med mera.

JSAB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med den tekniska utvecklingen.

Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller enl. lag-/myndighetskrav. Personuppgifterna lagras och behandlas i JSAB´s IT-system. Register på JSAB som innehåller personuppgifter revideras, utvärderas och rensas årligen.

En person i ett register har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter och få information om vilka uppgifter som finns lagrade hos JSAB, ändamålen med behandlingen av dessa, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Man kan då kontakta oss på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För den personliga säkerheten skickas denna information endast till en folkbokföringsadress eller angiven e-post i vår kunddatabas.

Om någon anser att de personuppgifter som JSAB har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lag har man rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Man kan när som helst avböja vidare kommunikation, avregistrera sig eller meddela hur man önskar bli kontaktad.

JSAB är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla vissa personuppgifter trots om personen har begärt att dessa ska tas bort och JSAB har rätt att fortsätta behandla personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra sina åtaganden som avtalspart.